; شرکت زرین کود / محصول
;
حشره کش ها 

روغن امولوسیون شونده سبز اندیشان(ولک) پارافین 80%+مواد همراه 20%
; ;