; شرکت زرین کود / محصول
;
کودهای آلی Verano

ورانو هیوم پودر70% Humic Acid 70%+Flvic Acid 5% + potassium hydroxide 10%

ورانو هیوم مایع Humic 14%- fulvic 4% AA5%+(15-3-3) Gibberlin- cytokinins

آمینو اسید 70% AA70%

ورانو آلگا جلبک دریایی 100%
; ;