; شرکت زرین کود / محصول
;
توسعه ریشه

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (15-30- 15) High P + TE

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (12-36-12) High P + TE

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو + (10-52-10) High P + TE

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (34-52-0) Mono potasium phosphate

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو + (0-61-14) Mono amonium phosphate
دوره سبزینگی

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپوکمپلکس(20-20-20) NPK + TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (10-5-50) High N+ TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو 2Mgo+(10-10-30) High N+ TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (23-7-23) High N + TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (0-0-15) Calcium Nitrate
تشکیل میوه

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (40-10-10) High K + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (35-5-12) High K + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (30-5-15 ) High K + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (36-12-12 ) High K + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (52-0-0) SOP

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو (46-0-13) Potasium Nitrate
محصولات دیگر

مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

سولفات منگنز 32% Manganese sulfan 32%

مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ویسپو 32% Mgo Magnasium solphate
; ;