; شرکت زرین کود / محصول
;
مخصوص برنج

ویسپو مخصوص برنج (9-4-6)+سیلس+روی
گرانول خاک مصرف
ویسپو کامل (9-4-6 ) + ماده آلی +گوگرد
; ;