; شرکت زرین کود / محصول
;
توسعه ریشه

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (10-53-10) (10-53-10)+TE
دوره سبزینگی

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (20-20-20) TE HP+(20-20-20)

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (20-20-20) TE+(20-20-20)
تشکیل میوه

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (36-12-12) TE HP+(12-12-36)

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (36-12-12) TE +(12-12-36)

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت(30-5-15) (15-5-35)+TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (0-0-52) SO3 46%+ (52-0-0)
محصولات دیگر

مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

منافرت (0-0-15) ca19%+(15-0-0 )
; ;