; شرکت زرین کود / محصول
;
کودهای محلول پاشی برگی Verano

کمپلکس کامل (6-2-6) (6-2-6) zn 1%+Mn 1% Fe+Mg+Br+Cu+AA+SI

ورانو سیلیک SiO2 %25 + k2O %12

so5ورانو Sulfur 50%

ورانو سویل (ضد شوری) SO3 10%+ Sulfur 3.5% CaO 8%+KOH 5% Organic matter 20%

ورانو k50% Potash 50%

ورانو Phos-tecK Phosphorus 40% +potash 50%

ورانو Ca10% Ca 10% + B 0.5 %+AA

ورانو ZN 10% ZN 10% + AA

ورانو (15-5-10) (10-5-15) + MO Organic matter 10% organic carbon 3%
; ;