; شرکت زرین کود / محصول
;
توسعه ریشه

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو ( 15-30-15) High P+humic Acid + TE

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (12-36-12) High P+humic Acid + TE

ترکیبات فسفره مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (10-52-10) High P +humic Acid+ TE
دوره سبزینگی

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (10-5-50) High N +humic Acid+ TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (10-10-30) High N +humic Acid+ TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (23-7-23) High N K + humic Acid+ TE

کمپلکس کامل مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو کمپلکس(20-20-20) NPK +humic Acid + TE
تشکیل میوه

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (40-10-10) NPK +humic Acid + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (35-5-12) High K +humic Acid + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (30-5-15 ) High K +humic Acid + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (36-12-12 ) High K +humic Acid + TE

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (52-0-0) SOP + Humic Acid

ترکیبات پتاسه مناسب جهت محلول پاشی و مصرف خاکی

ورانو (46-0-13) Potasium Nitrate
محصولات دیگر
; ;