; شرکت زرین کود / محصول
;
آهن
ریزمغذی
ویسپو 3 عنصره ازت ، روی ، بر
; ;